Rodinná terapia

Pre príbuzných ľudí s mentálnymi chorobami je charakteristický nedostatok informácií o povahe ochorenia, ktorým trpí im blízky človek a stávajú sa opatrovateľmi bez adekvátnych zručností, či prostriedkov potrebných pre túto úlohu. V rodine vzniká atmosféra neistoty, úzkostí, obáv a početných nedorozumení. Naopak u tých, ktorí dostali adekvátne informácie alebo nácvikmi získali určité zručnosti v zaobchádzaní s pacientovými problémami, sa neskôr bolo možné oprieť o ich pomoc a využiť pozitívny potenciál rodinných príslušníkov pri liečbe a znovuzačleňovaní chorých do sociálneho prostredia.

  • Práca s rodinami s chronicky chorým človekom alebo dieťaťom.
  • Práca s rodinami, ktoré prechádzajú kritickými etapami rodinného spoločenstva.

Stavanie rodinných systémov podľa Hellingera

Tak , ako sa dedia napríklad kŕčové žily na nohách, tak sa z generácie na generáciu presúvajú veci nevypovedané, nedoriešené, neodpustené, tabuizované… Vplýva na nás výchova rodičov, učiteľov, správanie našich príbuzných, priateľov, vzorov… Všetko na nás pôsobí, kde a ako žijeme, v akom štáte, rodine, domove. Všetky tieto fakty sa odzrkadľujú v našom správaní, konaní, spôsobe rozhodovania sa, či v spôsobe obrany. Preto je dôležité oddeliť náš vlastný – od „zdedeného“ – od získaného spôsobu života /“čo je moje a čo získané“/. Stavanie rodinných systémov podľa Hellingera je jedna z ciest, pomocou ktorej môžeme nájsť odpovede a východiská z problémov, ktoré nás sužujú a sťažujú nám život v partnerskom vzťahu, v rodine, či v pracovnom kolektíve. Človek je článkom týchto systémov a práve rodinné konštelácie sú príležitosťou odkryť tieto systémy, pozrieť, kde sa stala chyba, nájsť ju a opraviť v rozostavení členov rodiny, detí, rodičov, prarodičov a ďalších blízkych… Tým sa nám môže vyčistiť náš osobný priestor a my získame možnosť na plné prejavenie a rozvoj nášho osobného potenciálu a genetickej výbavy získanej od našich predkov.