Psychoterapia

Umožńuje ľuďom viac porozumieť svojim problémom, vedieť niektoré z nich odstrániť, niektoré zdravšie riešiť. Naučiť sa komunikovať a žiť v spoločnosti ostatných ľudí zdravšie.

  • Krátkodobá psychoterapia – individuálna alebo skupinová / v 10 – 25 sedeniach odstrániť konkrétny problém resp. symptóm klienta /
  • Dlhodobá psychoterapia – individuálna alebo skupinová / v trvaní 1 – 2 roky, liečba, prevencia recidív, redukcia resp. eliminácia existujúcich deficitov u ľudí s chronickými afektívnymi, neurotickými alebo psychosomatickými problémami, u ľudí s psychotickým ochorením.
  • Krízová intervencia : Pomoc pri riešení kritických životných udalostí /  osobných, pracovných, partnerských a iných /.
  • Terapeutická komunita : Nespočet autorov, ak začneme nestorom slovenskej psychiatrie prof. Matulayom a otcom myšlienky terapeutickej komunity Maxwelom Jonesom a skončíme súčasnými svetovými kapacitami napr. Goldsteinom či Faloonnom, sa zhodujú v konštatovaní, že terapiu je najvhodnejšie realizovať v jednom rámci inštitucionálnej a personálnej komunity. Terapeutické spoločenstvo tvorí sociálne, ľudské aj časové hranice a ponúka bazálny   rámec individuálnemu liečebnému programu s možnosťou plynulého prechodu do stále širšej spoločnosti.

Psychoterapuetické metódy:

Podporná psychoterapia. Podporná psychoterapia individuálna alebo skupinová musí rešpektovať existenciu výraznej zraniteľnosti pacientovej osobnosti / hovoríme o vážnych duševných chorobách a poruchách /. Prakticky to znamená opatrný, niekoľkomesačný až niekoľkoročný a náročný proces psychoterapie. Napriek tomu je možné, aspoň u niektorých ľudí, zvýšiť ich odolnosť   na   nároky súčasného životného štýlu a oni získavajú   možnosť samostatnej plnohodnotnej existencie.

Hlbinná psychoterapia: Krátkodobá alebo dlhodobá psychoterapia verbálna alebo orientovaná na prácu so symbolmi na úrovni podvedomia. Ide o prácu s obrannými mechanizmami, pri ktorej dochádza k odstraňovaniu príznakov a blokov na psychickej i somatickej úrovni, s cieľom obnoviť alebo reštrukturovať autosanačné zdroje osobnosti.

Katatýmne – imaginatívna psychoterapia: KIP – je hlbinne psychologický fundovaný psychoterapeutický smer, ktorý rozvinul H. Leuner. Táto metóda patrí k najlepšie prepracovaným a najúčinnejším psychoterapeutickým postupom. Od obvyklých hlbinne psychologicky fundovaných psychoterapií sa odlišuje imagináciami, ktoré terapeut u pacienta podnecuje a v ktorých ho sprevádza. V nich sa, podobne ako v nočných snoch prejavujú v symbolickej rovine nielen pudové hnutia, ale aj konfliktné situácie a obranné štruktúry. Obrazy, ktoré sa vynárajú, podnecujú pacienta k ďalej vedúcim asociáciám a k vnútornej konfrontácii. Terapeut ich môže v kontexte pacientovej anamnézy a súčasnej situácie využiť diagnsticky aj terapeuticky. O KIP je možné povedať, že ide o terapiu pomocou symbolov a pod ochranou symbolov.

Kognitívne – behaviorálna psychoterapia: Tréning a nácvik komunikačných zručností: základy sociálnej komunikácie – pozitívna komunikácia a nácvik spätnej väzby, riešenie problémov a konfiktných situácií, nácvik sebapresadenia, atď. Didaktické skupiny, tréning pamäťových schopností, nácvik základných samoobslužných zručnosti.

Biosyntéza : krátkodobá alebo dlhodobá psychoterapia zameraná komplexne na prácu s telom i psychikou. Ide o prácu s obrannými mechanizmami ľudskej psychicky a odstaňovanie blokov aj na somatickej úrovni, s cieľom obnoviť alebo dobudovať autosanačné zdroje osobnosti.