O nás

Sme medicínske a psychoterapeutické centrum pre liečbu, resocializáciu a prevenciu duševných porúch a chorôb.

Naše zariadenie je špecializované zariadenie psychiatrickej starostlivosti, ktoré je zaradené do siete zdravotníckych zariadení Bratislavského samosprávneho kraja.

Súčasťou zariadenia je:

 1. Denný psychiatrický stacionár – forma dennej starostlivosti so 6 – hodinovou dennou dochádzkou pacientov / 10 denných miest /.
 2. Špecializovaná psychiatrická ambulancia – pre psychiatrickú liečbu, resocializáciu a psychoterapiu pre tých, ktorí vôbec / alebo už / nepotrebujú stacionárnu starostlivosť,  ale potrebujú komplexnú terapiu.
 3. Psychologická, psychoterapeutická a liečebnopedagogická starostlivosť

Hlavným zámerom je poskytovať komplexnosť: viacero služieb naraz, v jeden deň a pod jednou strechou. Možnosť poskytovať takto štrukturované služby a starostlivosť je postavená na plnej kvalifikácii profesionálov v oblasti psychoterapie, psychiatrie a psychológie. Predpokladá úzku spoluprácu s lôžkovými zariadeniami v regióne – PN Pezinok, FN Bratislava: PK SZÚ Ružinov, PK Mickiewitzova aj spádovými psychiatrickými ambulanciami v regióne. Je integrálnym medzistupňom medzi týmito dvomi zatiaľ štandardizovanými stupňami psychiatrickej starostlivosti.

Poskytujeme služby vo forme denného pobytu ako aj ambulantného programu:

 • Základný denný program / denný stacionár / je 4 – hodinový a začína od 9,00 hod a končí o 13,00 hod. Je pre pacientov v akútnej liečbe, ktorí nevyžadujú plnú hospitalizáciu na lôžkovom psychiatrickom odd., ale ambulantná starostlivosť nie je dostačujúca pre ich liečbu.

Pacienti k nám môžu prichádzať na doporučenie spádového psychiatra alebo psychiatrického lôžkového zariadenia, praktického lekára alebo samostatne, na základe vlastného rozhodnutia.

Cieľovou skupinou je široká časť populácie – ľudia v produktívnom veku, ktorí krátko alebo aj dlhodobo vyžadujú komplexnú psychiatrickú a psychologickú intervenciu pri riešení svojich problémov.

Našim cieľom je:

 • liečba duševných chorôb, neurotických a psychosomatických porúch
 • redukcia alebo eliminácia obmedzení, ktoré vznikli chronifikáciou duševných ochorení, neurotických alebo psychosomatických porúch
 • prevencia chronifikácie a recidív neurotických a psychosomatických porúch
 • zlepšenie kvality života u pacientov s duševnými chorobami,  neurotickými a psychosomatickými problémami, ako aj v  rodinách s chorým človekom, či dieťaťom / poskytnúť informácie prostredníctvom edukácie, pomôcť redukovať stres a enormnú záťaž u ostatných členov rodiny/
 • pomoc ľuďom v kríze / rodinnej, osobnej, pracovnej a inej /,   psychoterapeutická príprava v určitých obdobiach života / tehotenstvo, kríza, pracovné preťaženie, príprava na povolanie /
 • doplniť a rozšíriť spektrum profesionálne poskytovaných služieb v regióne

Naša filozofia je:

Veríme, že človek je celostná bytosť a pre svoj zdravý život potrebuje mať rovnováhu medzi telom a psychikou, ako aj medzi jednotlivými telesnými systémami. Mnoho ľudí ani netuší, ako presne a výrazne sú tieto systémy navzájom poprepájané a ako nerovnováha jedného môže podstatne ovplyvniť celkovú rovnováhu nášho zdravia a bytia. Hlavne pri dlhotrvajúcich alebo chronickým problémoch sa stretávame s tým, že už sme absolvovali všetky dostupné vyšetrenia a dozvedeli sme sa, že „nám vlastne nič nie je“, alebo, že príčina sa nedá zistiť, ale napriek tomu sa necítime komfortne a v osobnej pohode. Klasická medicína často zabúda na celistvosť človeka a keď v jednotlivých systémoch izolovane nenachádza chybu, stáva sa bezmocnou. Tu sa niekedy ešte stále môžeme oprieť o tradičné poznatky, staré recepty a skúsenosti našich predkov. Prírodné produkty, úprava životosprávy môžu pomôcť opäť dostať do rovnováhy naše telo, prípadne telo i psychiku. V žiadnom prípade nechceme a ani nemáme za cieľ zastúpiť medicínu, napriek tomu pri niektorých problémoch možno zdravotný problém vyriešiť bez klasických liekov, alebo podporiť účinok nevyhnutných liekov, aby sa u človeka dosiahla opäť komplexnejšia rovnováha organizmu ako celku.

Personálne zloženie:

O pacientov sa stará tím odborníkov s plnou kvalifikáciou psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou v zložení:

 • 1 lekárka s kvalifikáciou – 2 atestácie zo psychiatrie, a ukončené psychoterapeutické vzdelanie ( zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR ), 10 ročná prax v oblasti komunitnej psychiatrie
 • 1 lekárka s kvalifikáciou – 1 atestácia zo psychiatrie
 • 1 liečebný pedagóg – ukončené psychoterapeutické vzdelanie (KIP)
 • 1 psychológ
 • 1 zdravotná sestra

Ponuka terapeutických a preventívnych možností:

 • diagnostika a diferenciálna diagnostika problémov pacienta
 • psychoterapia individuálna a skupinová
 • medikamentózna liečba
 • pohybová terapia
 • edukácia o príčinách, liečebných a preventívnych možnostiach u skupín ľudí s konkrétnymi problémami
 • práca s rodinami
 • činnostná terapia – nácvik konkrétnych sociálnych zručností
 • výuková činnosť so zameraním na psychoterapiu a komunitnú psychiatriu
 • osvetová činnosť